Klachten

Governance / Klachten

Klachtenregeling Arcona Capital Fund Management B.V.

Op basis van de Wet op het Financieel Toezicht en daarop gebaseerde regelgeving dient Arcona Capital Fund Management B.V. (ACFM) een schriftelijke klachtenprocedure te hebben. Deze procedure heeft betrekking op zowel mondelinge als schriftelijke klachten.

Indien u niet tevreden bent over onze dienstverlening, kunt u in eerste instantie contact opnemen met één van onze medewerkers, bereikbaar per e-mail (info@arconacapital.com) en per telefoon (020 – 820 4 720).

Indien dit contact niet tot een bevredigend antwoord en/of oplossing leidt, kunt u uiteraard een schriftelijke klacht indienen.

ACFM neemt alle klachten serieus. ACFM verplicht zich bij ontvangst van een schriftelijke klacht de volgende acties te ondernemen.

  1. Na ontvangst van de klacht per e-mail of post ontvangt u binnen twee (2) weken een bevestiging hoe en door wie de klacht wordt behandeld;
  2. Uiterlijk zes (6) weken na ontvangst van de klacht wordt een schriftelijke reactie gegeven. Indien deze termijn niet haalbaar is, wordt u hierover geïnformeerd;
  3. Indien u het niet eens is met de schriftelijke reactie van ACFM en hierop gereageerd heeft zal ACFM de klacht binnen vijf (5) dagen na ontvangst in behandeling nemen. Indien noodzakelijk kan ook de (eventuele aanwezige) Raad van Commissarissen van het betreffende beleggingsfonds om advies gevraagd worden. Binnen zes (6) weken na ontvangst van de reactie zal de directie de klager informeren schriftelijk informeren;
  4. De directie heeft ook de mogelijkheid u uit te nodigen voor een gesprek. Binnen vier (4) weken na het gesprek zal ACFM u dan een schriftelijke reactie geven;
  5. Indien u het nog steeds niet eens bent met de reactie van ACFM en dit schriftelijk aangeeft met (uitgebreide) motivatie kan dezelfde procedure als bij 1 opgestart worden.

ACFM is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De klager heeft dan, indien hij/zij zich niet kan vinden in de afwikkeling van de klacht, de mogelijkheid om een klacht in te dien bij het Kifid. 

ACFM accepteert de uitspraak van het Kifid als niet-bindend advies.

Het staat u te allen tijde vrij om een civiele procedure tegen ACFM te beginnen.

 

Het dividendbeleid van het Fonds is erop gericht om ca. 35% van de jaarlijkse operationele winst als dividend uit te keren. Deze jaarlijkse uitkering kan worden vervangen of aangevuld door specifieke inkoopprogramma's van eigen aandelen, zoals goedgekeurd door de aandeelhouders in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: