Klachten

Governance / Klachten

Klachtenregeling Arcona Capital Fund Management B.V.

Op basis van de Wet op het Financieel Toezicht en daarop gebaseerde regelgeving dient Arcona Capital Fund Management B.V. [“ACFM”] een schriftelijke klachtenprocedure te hebben. Deze procedure heeft betrekking op zowel mondelinge als schriftelijke klachten.

 

Indien u niet tevreden bent over onze dienstverlening, kunt u in eerste instantie contact opnemen met één van onze medewerkers, bereikbaar per e-mail (info@arconacapital.com) en per telefoon (020 – 820 4 720).

 

Indien dit contact niet tot een bevredigend antwoord en/of oplossing leidt, kunt u uiteraard een schriftelijke klacht indienen.

 

ACFM neemt alle klachten serieus. ACFM verplicht zich bij ontvangst van een schriftelijke klacht de volgende acties te ondernemen.

  1. Na ontvangst van de klacht per e-mail of post ontvangt u binnen twee weken een bevestiging hoe en door wie de klacht wordt behandeld;
  2. Uiterlijk zes weken na ontvangst van de klacht wordt een schriftelijke reactie gegeven. Indien deze termijn niet haalbaar is, wordt u hierover geïnformeerd;
  3. Indien u het niet eens is met de schriftelijke reactie en hierop gereageerd heeft zal ACFM de klacht binnen vijf dagen na ontvangst in behandeling nemen. Indien noodzakelijk kan ook de Raad van Commissarissen van het betreffende fonds om advies gevraagd worden. Binnen zes weken na ontvangst van de reactie zal de directie de klager informeren schriftelijk informeren;
  4. De directie heeft ook de mogelijkheid u uit te nodigen voor een gesprek. Binnen vier weken na het gesprek zal ACFM u dan een schriftelijke reactie geven;
  5. Indien u opnieuw niet eens bent met de reactie van ACFM en schriftelijk aangeeft met uitgebreide motivatie kan dezelfde procedure als bij 1 opgestart worden.

ACFM is niet aangesloten bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). U heeft dan ook geen mogelijkheid om de klacht aanhangig te maken bij het KiFiD indien u zich niet kan vinden in de reactie van ACFM.

 

Het staat u altijd vrij om een civiele procedure te beginnen tegen ACFM.

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: